dijous, 7 de novembre de 2013

MÚLTIPLES I DIVISORS 2

RECORDA

Nombres primers i nombres compostos

En comprovar quants divisors tenen els nombres observem que:

L’1 és l'únic nombre que només té un divisor, per això és un nombre especial. Pels altres nombres poden passar dos cassos que tinguin només 2 divisors, l’1 i el mateix nombre, o que en tinguin més.

       Els nombres primers són els que tenen dos divisors, que són l’1 i el mateix nombres primer.

       Els nombres compostos són els que tenen més de dos divisors, són els més freqüents.
                        

ACTIVITATS


M.C.M


Nombres primers numeros-2.jpg

Criteris de divisibilitat


sintagma nominal

Aviat farem el control de gramàtica i aquí teniu teoria i activitats per anar practicant.

El sintagma nominal

En una frase la funció de subjecte la pot fer una paraula o un grup de paraules que anomenem sintagma nominal o grup nominal.
El sintagma nominal pot estar format per un nom sol o per un nom i un determinant (uns núvols). A més a més, el nom pot anar acompanyat d'altres paraules que en complementen la informació; són el que anomenem complements del nom ( uns núvols grisos i atapeïts).
En un sintagma nominal el nucli sempre és el nom.
ACTIVITATS